facebook

尊龙凯时

Polityka prywatno?ci

Polityka Prywatno?ci AIKO

Wst?p

www.aikosolar.com (dalej nazywane ?t? stron?”) jest dostarczane przez Shanghai AIKO Solar Energy Co., Ltd. (zwane dalej ?my” lub ?AIKO”). Aby wyja?ni?, w jaki sposób ta strona b?dzie zbiera?, u?ywa? i przechowywa? Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przys?uguj? Ci na mocy ?Ogólnego Rozporz?dzenia o Ochronie Danych” (?RODO”) wydanego 27 kwietnia 2016 roku, wyja?nimy to w niniejszej polityce prywatno?ci. G?ówne punkty to:

A. Jak zbieramy Twoje dane osobowe

Podczas korzystania z naszych us?ug na tej stronie, b?dziemy zbiera? i korzysta? z informacji, które dostarczasz lub które s? generowane podczas korzystania z us?ug, w nast?puj?cy sposób:

a. Kiedy wysy?asz zapytania i wype?niasz formularze, zbieramy i u?ywamy Twojego imienia, adresu, e-maila i innych danych zwi?zanych z Twoim zapytaniem (na przyk?ad, u?ywanie energii s?onecznej, maj?tek nieruchomo?ci, itp.). Celem zbierania tych informacji jest odpowied? na Twoje pytania, dostarczenie ??danych informacji i przetworzenie Twojego zapytania za pomoc? odpowiednich formularzy.

 • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jeste? stron? [RODO art. 6(1)(b)].
 • Okres przechowywania: AIKO mo?e przetwarza? Twoje dane osobowe podczas rozpatrywania Twojego zapytania / dostarczania ??danych informacji, a? poprosisz o anulowanie lub usuni?cie Twoich danych osobowych.

b. Kiedy prosisz o wsparcie, zbieramy i u?ywamy Twojego imienia, adresu, e-maila i innych danych zwi?zanych z Twoim zapytaniem (na przyk?ad, u?ywanie energii s?onecznej, maj?tek nieruchomo?ci, itp.). Celem zbierania tych informacji jest dostarczenie ??danego wsparcia.

 • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jeste? stron? [RODO art. 6(1)(b)].
 • Okres przechowywania: AIKO mo?e przetwarza? Twoje dane osobowe podczas ?wiadczenia ??danego wsparcia / jako zarejestrowany u?ytkownik naszych us?ug, a? poprosisz o anulowanie lub usuni?cie Twoich danych osobowych.

c. Kiedy wysy?asz do nas swoje CV do oceny, zbieramy Twoje imi?, adres i szczegó?owe informacje o zatrudnieniu zawarte w Twoim CV. Celem zbierania tych informacji jest ocena Twojego podania.

 • Podstawa prawna: zgoda [RODO art. 6(1)(a)].
 • Okres przechowywania: AIKO mo?e przetwarza? Twoje dane osobowe podczas procesu oceny. W razie potrzeby dalszego przechowywania, AIKO poprosi o Twoj? zgod?.

d. Rejestracja konta: zbieramy i u?ywamy Twojego imienia, e-maila, numeru telefonu i informacji z platform spo?eczno?ciowych. Celem zbierania tych informacji jest pomoc w rejestracji us?ug AIKO i ochrona bezpieczeństwa Twojego konta. Je?eli nie dostarczysz tych informacji, mo?esz nie by? w stanie normalnie korzysta? z naszych us?ug. Mo?esz tak?e wprowadzi? nazw? u?ytkownika i inne informacje wed?ug w?asnego uznania.

 • Podstawa prawna: zgoda [RODO art. 6(1)(a)].
 • Okres przechowywania: mo?emy przetwarza? Twoje dane osobowe jako zarejestrowany u?ytkownik naszych us?ug, a? poprosisz o anulowanie lub usuni?cie Twoich danych osobowych.

e. Podczas korzystania z us?ug AIKO, aby zapewni? normalne dzia?anie us?ugi, optymalizowa? do?wiadczenie u?ytkownika i chroni? bezpieczeństwo Twojego konta, b?dziemy zbiera? podstawowe informacje niezb?dne do ?wiadczenia us?ug AIKO, w tym model Twojego urz?dzenia, system operacyjny, unikalny identyfikator urz?dzenia (ci?g znaków przypisany przez producenta Twojego urz?dzenia do unikalnego identyfikacji urz?dzenia), adres IP logowania, numer wersji us?ug AIKO, sposób, typ i stan po??czenia sieciowego, stan sieci, akcelerator urz?dzenia (na przyk?ad czujnik grawitacji), dziennik operacji, dziennik us?ug (Twoje wyszukiwanie i ogl?danie w us?ugach AIKO, awarie us?ug, adres rejestracji, itp.) i inne informacje.

 • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jeste? stron? [RODO art. 6(1)(b)].
 • Okres przechowywania: AIKO mo?e przetwarza? Twoje dane osobowe jako zarejestrowany u?ytkownik naszych us?ug, a? poprosisz o anulowanie lub usuni?cie Twoich danych osobowych.

f. Tworzenie online stacji fotowoltaicznej: Potrzebujesz wprowadzi? nazw? stacji, obszar, pojemno??, adres, lokalizacj? GPS itp. Te informacje s? przesy?ane i przechowywane na naszych serwerach, aby? móg? korzysta? z us?ug AIKOsolar na innych urz?dzeniach. Mo?esz tak?e modyfikowa? te informacje w dowolnym momencie.

 • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, w której bierzesz udzia? [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].
 • Okres przechowywania: AIKO solar mo?e przetwarza? Twoje dane osobowe, dopóki jeste? zarejestrowanym u?ytkownikiem naszych us?ug, do momentu ??dania anulowania lub usuni?cia Twoich danych osobowych.

g. Wy?wietlanie i statystyki danych: b?dziemy przetwarza? dane w czasie rzeczywistym i historyczne dotycz?ce produkcji energii, zu?ycia energii, sieci elektrycznej i magazynowania energii (w zale?no?ci od rzeczywistego kontekstu u?ycia), które b?d? wy?wietlane na twojej stacji.

 • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, w której bierzesz lit. b RODO].
 • Okres przechowywania: mo?emy przetwarza? Twoje dane osobowe, dopóki jeste? zarejestrowanym u?ytkownikiem naszych us?ug, do momentu ??dania anulowania lub usuni?cia Twoich danych osobowych.

h. Eksport danych: b?dziemy przetwarza? informacje o Twojej stacji i dane zwi?zane z urz?dzeniami w celu dalszej analizy.

 • Podstawa prawna: dzia?ania przetwarzania danych s? wykonywane na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 • Okres przechowywania: mo?emy przetwarza? Twoje dane osobowe, dopóki jeste? zarejestrowanym u?ytkownikiem naszych us?ug, do momentu ??dania anulowania lub usuni?cia Twoich danych osobowych.

i. Otrzymywanie ostrze?eń: b?dziemy przetwarza? Twoje imi? i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, aby wys?a? Ci odpowiednie ostrze?enia.

 • Podstawa prawna: dzia?ania przetwarzania danych s? wykonywane na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 • Okres przechowywania: mo?emy przetwarza? Twoje dane osobowe, dopóki jeste? zarejestrowanym u?ytkownikiem naszych us?ug, do momentu ??dania anulowania lub usuni?cia Twoich danych osobowych.

j. Pobieranie danych: b?dziemy przetwarza? informacje niezb?dne do wykonania umowy, takie jak imi? i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje o zamówieniach i inne dane osobowe, które posiadamy, aby prawid?owo przetwarza? i przechowywa? informacje.

 • Podstawa prawna: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, w której bierzesz udzia? [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].
 • Okres przechowywania: mo?emy przetwarza? Twoje dane osobowe, dopóki jeste? zarejestrowanym u?ytkownikiem naszych us?ug, do momentu ??dania anulowania lub usuni?cia Twoich danych osobowych.

k. Aby zapewni? prawid?owe i wydajne dzia?anie naszej strony internetowej, przechowujemy na Twojej sieci lub mobilnej przegl?darce ma?e pliki danych zwane plikami cookie. Zawarto?? pliku cookie mo?e by? odzyskana lub odczytana tylko przez serwer, który go utworzy?. Ka?dy plik cookie jest unikalny i dotyczy Twojej sieci lub mobilnej przegl?darki. U?ycie plików cookie pozwala unikn?? wielokrotnego wpisywania danych osobowych, wprowadzania tre?ci wyszukiwania i procesów i procedur (np. wype?nianie formularzy, historia wyszukiwania). Mo?esz zarz?dza? lub usuwa? pliki cookie zgodnie z w?asnymi preferencjami. Wi?kszo?? przegl?darek lub systemów operacyjnych telefonów komórkowych oferuje u?ytkownikom funkcj? czyszczenia danych bufora. Mo?esz wykona? odpowiednie operacje czyszczenia danych w ustawieniach przegl?darki lub ustawieniach systemu operacyjnego telefonu komórkowego. Jednak?e, mo?esz nie by? w stanie w pe?ni do?wiadczy? niektórych naszych funkcji us?ug u?atwień i bezpieczeństwa. Wi?cej informacji na temat plików cookie znajdziesz w naszej Polityce.

B. Jak przechowujemy Twoje dane osobowe
a. Miejsce przechowywania informacji

Zgodnie z prawem i przepisami, gromadzimy dane osobowe u?ytkowników w Chinach.

W tych celach, Twoje dane osobowe b?d? przechowywane w krajach poza Uni? Europejsk?, takich jak Chiny. W takich przypadkach podejmiemy niezb?dne ?rodki ochronne, aby zapewni? odpowiedni? ochron? danych osobowych. Szczególnie, Twoje dane osobowe zostan? przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy odpowiedni kraj uzyska? pe?n? decyzj? Komisji Europejskiej, uznaj?c?, ?e dany kraj lub region jest bezpieczny, lub gdy wykonane zosta?y standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisj? Europejsk?.

b. Okres przechowywania informacji

Je?eli zaprzestaniemy ?wiadczenia produktów lub us?ug, powiadomimy Ci? o tym poprzez wys?anie powiadomienia, publikacj? og?oszenia lub w inny sposób, a nast?pnie w odpowiednim terminie usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe (?anonimizacja” oznacza nieodwracalne skasowanie lub usuni?cie wra?liwych danych osobowych prowadz?cych do identyfikacji w?a?ciciela informacji. ?adne zanonimizowane informacje nie powinny by? uwa?ane za dane osobowe).

C. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Jeste?my zaanga?owani w ochron? informacji u?ytkowników, zapobiegaj?c ich kradzie?y, niew?a?ciwemu u?yciu, nieautoryzowanemu dost?powi lub ujawnieniu.

B?dziemy podejmowa? wysi?ki nie mniejsze ni? rozs?dny stopień ostro?no?ci, aby chroni? bezpieczeństwo informacji u?ytkowników. Na przyk?ad, b?dziemy u?ywa? technologii szyfrowania (takich jak SSL), anonimizacji danych i innych metod, aby chroni? Twoje dane osobowe.

B?dziemy korzysta? z nieustannie ulepszanych technik, aby zwi?kszy? bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiec wycieku Twoich danych osobowych. Na przyk?ad, b?dziemy szyfrowa? cz??? informacji podczas bezpiecznej transmisji danych; zbieramy informacje, aby broni? si? przed wirusami, trojanami i innymi szkodliwymi programami lub stronami internetowymi; analizujemy i wykorzystujemy unikalne identyfikatory urz?dzeń, adresy IP logowania, dzienniki operacyjne i informacje o lokalizacji, aby podj?? ?rodki lub wys?a? alarmy w celu zapobiegania nielegalnym dzia?aniom, takim jak oszustwa internetowe, kradzie? kont i podszywanie si? pod inne osoby, a tak?e przeprowadzamy kontrole bezpieczeństwa.

Zak?adali?my odpowiednie zasady zarz?dzania, procesy i zespo?y w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Na przyk?ad, ograniczamy ?cis?e dost?p do informacji, wymagamy od nich zachowania poufno?ci i przeprowadzamy audyty pracowników.

Gdy dojdzie do wycieku informacji lub jakiegokolwiek incydentu zwi?zanego z bezpieczeństwem informacji, natychmiast zareagujemy na taki incydent, aby zapobiec jego pogorszeniu i uchroni? wi?cej u?ytkowników przed dalszymi skutkami, informuj?c Ci? o tym incydencie poprzez wys?anie powiadomienia lub publikacj? og?oszenia.

Podj?li?my wszelkie mo?liwe ?rodki techniczne, aby chroni? Twoje informacje, ale nie mo?emy zagwarantowa?, ?e nasze ?rodki techniczne wyeliminuj? wszystkie ryzyka zwi?zane z bezpieczeństwem.

D. Jak dzielimy si? Twoimi danymi osobowymi

Niektóre podmioty podwykonawców AIKO mog? mie? dost?p do Twoich danych osobowych i informacji jako procesorzy AIKO. Te podmioty b?d? przetwarza?y Twoje dane osobowe w imieniu AIKO i zawsze zgodnie z instrukcjami AIKO, przestrzegaj?c ?ci?le GDPR.

Wraz z ci?g?ym rozwojem dzia?alno?ci AIKO, AIKO mo?e przeprowadza? fuzje, podzia?y i inne transakcje. Je?li dotyczy to transferu danych osobowych, poinformujemy Ci? o sytuacji i b?dziemy nadal chroni? Twoje dane osobowe lub ??da? od nowego procesora, aby nadal chroni? Twoje dane osobowe.

Jak wspomniano powy?ej, w celu ?wiadczenia us?ug Twoje dane osobowe b?d? przekazywane do podmiotów AIKO, niektóre z nich mog? by? zlokalizowane w krajach trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W tym wzgl?dzie, zgodnie z przepisami GDPR, AIKO b?dzie przekazywa? Twoje dane osobowe tylko do podmiotów, które mog? zapewni? wystarczaj?ce gwarancje lub które zosta?y formalnie uznane przez Komisj? Europejsk? jako odpowiedni obszar.

Szczególnie, dane osobowe s? przekazywane do procesorów danych zlokalizowanych w Chinach i USA. Podpisano mi?dzynarodowe umowy o transferze danych, które wdra?aj? standardowe klauzule umowne dotycz?ce przekazywania danych zatwierdzone przez Komisj? Europejsk?.

Je?li masz jakiekolwiek pytania dotycz?ce powy?szego, mo?esz skontaktowa? si? z nami za pomoc? metody ujawnionej w punkcie 8 niniejszych zasad.

E. Twoje prawa

Mo?esz skorzysta? z nast?puj?cych praw wobec AIKO. Aby skorzysta? z tych praw, mo?esz skontaktowa? si? z nami za pomoc? metody ujawnionej w punkcie 8 niniejszej polityki.

 • ? Prawo dost?pu: zapytaj AIKO, jakie dane osobowe s? przetwarzane.
 • ? Prawo do poprawienia: modyfikuj dane osobowe przetwarzane przez AIKO, gdy s? nieprawid?owe.
 • ? Prawo do sprzeciwu: ??daj od AIKO, aby nie przetwarza? Twoich danych osobowych dla niektórych konkretnych celów.
 • ? Prawo do usuni?cia: ??daj od AIKO usuni?cia Twoich danych osobowych.
 • ? Prawo do ograniczenia przetwarzania: ??daj od AIKO ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • ? Prawo do przenoszenia danych: ??daj od AIKO, aby dostarczy? Ci Twoje informacje w formacie mo?liwym do odczytu przez komputer.

Ponadto, je?li uwa?asz, ?e AIKO nie zdo?a? odpowiednio zaj?? si? Twoim wnioskiem o prawa, mo?esz z?o?y? skarg? do odpowiedniego organu nadzorczego. Zobacz ten katalog, aby uzyska? odpowiednie dane kontaktowe: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en 。

F. Aktualizacje tej polityki

Ta polityka mo?e by? okresowo aktualizowana, zmieniana, modyfikowana lub zmieniana, jak to jest potrzebne. Je?li jakiekolwiek warunki tej polityki s? aktualizowane, zmieniane lub modyfikowane, dostarczymy Ci zaktualizowan? polityk? poprzez wys?anie powiadomienia, pop-up lub inny sposób podczas logowania na stron? internetow? lub aktualizacji wersji aplikacji.

G. Inne

Dla niektórych konkretnych us?ug lub funkcji na naszej stronie internetowej, mo?emy równie? powiadomi? Ci? o celu, metodzie lub zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez interaktywny tekst, interfejs produktu lub okno pop-up. W przypadku jakiejkolwiek niespójno?ci, tre?? oddzielnego powiadomienia ma pierwszeństwo.

H. Kontakt z nami

Ustanowili?my specjalny zespó? do ochrony danych osobowych i odpowiedzialn? osob? do ochrony danych osobowych. Je?li masz jakiekolwiek pytania, skargi lub sugestie dotycz?ce tej polityki prywatno?ci lub ochrony danych osobowych, mo?esz skontaktowa? si? z nami w dowolny z poni?szych sposobów:

1) Wysy?aj?c swoje pytanie na adres e-mail:support@aikosolar.com

Dokonamy przegl?du problemu jak najszybciej i odpowiemy w ci?gu pi?tnastu dni od otrzymania Twojej skargi.

【网站地图】【sitemap】