facebook

尊龙凯时

Dostawcy modu?ów

Ogniwa AIKO

尊龙凯时·(中国)人生就是搏!
AIKO
ABC

Ogniwa krzemkowe technologii All Back Contact

Estetyczny wygl?d |Wysoka wydajno?? |Wysoka stabilno??|Wysoka produkcja energii elektrycznej z ogniwa
AIKO
PERC

Ogniwa PERC monokrystyczne dwustronne o wysokiej wydajno?ci

Wysoka wydajno?? |Wysoka stabilno??|Wysoka produkcja energii elektrycznej|Technologia dwustronnych ogniw z podwójnym pomiarem i podwójnym roz?o?eniem
Bateria
Ogniwa krzemkowe technologii All Back Contact
ABC
Product Image

Estetyczny wygl?d |Wysoka wydajno?? |Wysoka stabilno??|Wysoka produkcja energii elektrycznej z ogniwa

Cechy produktu:

 • Pe?ne pole detekcji ?wiat?a
 • Produkcja energii elektrycznej w ca?o?ci z krzemu
 • Elektrody z ty?u
 • Technologia All Back Contact
 • Technika powlekania tkaniny metalicznej materia?em niezawieraj?cym srebra
 • Technologia kontroli ryzyka zwi?zanego z gor?cymi punktami

Wi?cej szczegó?ów

Opracowano w?asn? technologi? ogniwa typu N

Na podstawie pierwszego flagowego produktu opracowanego przez Wspólne Centrum Innowacji, AIKO niezale?nie opracowa? podstawowy sprz?t i proces masowej produkcji, a zatem ma ca?kowicie niezale?ne prawa w?asno?ci intelektualnej.

Technika powlekania tkaniny metalicznej materia?em niezawieraj?cym srebra jest dla nas jest historycznym prze?omem technologicznym

Ogniwa typu All Back Contact produkowane w technologii powlekania tkaniny metalicznej materia?em niezawieraj?cym srebra zapewniaj? produkcj? energii, jednocze?nie znacznie redukuj?c problem spowodowany ze zrywaniem drutów elektrod, który mo?e wyst?pi? w krystalicznych ogniwach krzemowych i unikn?? problemu spowodowanego z ?ywotno?ci srebrnych linii wp?ywaj?cych na ?ywotno?? modu?u.

Ogniwa z pe?nymi technologii All Back Contact typu N jako produkt inowacyjny

Poniewa? przednia strona ogniwa nie jest zacieniona przez metalowe linie elektrod, ca?y obszar ogniwa jest nara?ony na dzia?anie promieni s?onecznych, dzi?ki czemu ogniwo doskonale przeciwdzia?a os?abianiu ?wiat?a s?onecznego. Charakteryzuje si? równie? wy?sz? obci??alno?ci? mechaniczn?, ni?szym wspó?czynnikiem temperaturowym, wy?sz? odporno?ci? na temperatur?, wysok? wydajno?ci? i lepszym wygl?dem.

Nowa fabryka do produkcji za pomoc? technologii inteligentnych w Zhuhai

Fabryka ta zosta?a uruchomiona w czwartym kwartale 2022 r. w zak?adzie produkcyjnym AIKO w Zhuhai o mocy 6,5 GW. Zak?ad o powierzchni 73,3 hektara zosta? zaprojektowany na 26 GW mocy i osi?gne?oby 10 GW mocy modu?ów technologii All Back Contact do trzeciego kwarta?u 2023 roku.

Taka technologia jest bardzo obiecuj?ca

W przysz?o?ci technologia All Back Contact mo?e by? ??czona z technologiami takimi jak perowskit, selenek indowo-miedziowy, tellurek kadmu i cienkowarstwy.

Bateria
Ogniwa PERC monokrystyczne dwustronne o wysokiej wydajno?ci
PERC
Product Image

Wysoka wydajno?? |Wysoka stabilno??|Wysoka produkcja energii elektrycznej|Technologia dwustronnych ogniw z podwójnym pomiarem i podwójnym roz?o?eniem

Rozmiar:

 • 182mm ×182mm (?rednica 247 ± 0,5 mm)
 • 210mm × 210mm (?rednica 295 ± 0,25 mm)
 • Grubo??: 160 ± 20 μm

Wi?cej szczegó?ów:

Rodzaj 1: 10BB Ogniwa PERC monokrystyczne dwustronne o wysokiej wydajno?ci o rozmiarze 182 mm

 • Przednia strona (-): Kompozytowa folia antyrefleksyjna z dwutlenku krzemu i niebieskiego azotku krzemu (PID free); kosntrukcja pó?ogniwowa. G?owica g?ównej drutów elektrod to du?a rozwidlona konstrukcja z przerywanymi padami, wymiary padów g?owicy wynosz? 1,2 ± 0,15 mm * 1,3 ± 0,15 mm, a wymiary ?rodkowych padów wynosz? 0,8 ± 0,15 mm * 1 ± 0,15 mm.
 • Tylna strona (+): Kompozytowa warstwa pasywacyjna (tlenek glinu i azotek krzemu); elektroda z ty?u sk?ada si? z 10 kompozytowych drutów elektrod g?ównych umieszczonych z ty?u i 160 drutów podelektrod Aluminium umieszczonych z ty?u; kompozytowe druty elektrod g?ównych s? zaprojektowane z miejscowym zw??eniem, o szeroko?ci odpowiednio 1,5 ± 0,3 mm i 1,0 ± 0,3 mm. Elektroda Ag z ty?u ma 8-segmentow? konstrukcj? o wymiarach 1,45 ± 0,3 mm, bez rowka laserowego pod spodem, zaokr?glon? struktur? g?owicy i wydr??one końce o wymiarach 1,5 ± 0,6 mm.

Rodzaj 2: 12BB Ogniwa PERC monokrystyczne dwustronne o wysokiej wydajno?ci o rozmiarze 210 mm

 • Przednia strona (-): Kompozytowa folia antyrefleksyjna z dwutlenku krzemu i niebieskiego azotku krzemu (PID free); kosntrukcja pó?ogniwowa. Ogniwo ma 12 drutów g?ównych elektrod i 120-180 drutów podelektrod. Szeroko?? drutu g?ównej glektrody wynosi 0,06 ± 0,02 mm. Drut g?ównej elektrody sk?ada si? z dwóch sekcji, z których obie s? zaprojektowane z du?ymi rozwidleniami, tj. Pojedynczy drut g?ównej elektrody ma cztery du?e rozwidlenia. Wymiary tego du?ego rozwidlenia wynosz? (1,7 ± 0,1 mm) x (6,4 ± 0,1) mm. Drut g?ównej elektrody jest po??czony z drutem podelektrody za pomoc? 14 po??czeń spawanych, a wymiary po??czeń spawanych wynosz? (1,5 ± 0,15) mm x (0,9 ± 0,15) mm.
 • Tylna strona (+): Kompozytowa warstwa pasywacyjna (tlenek glinu i azotek krzemu); elektroda z ty?u sk?ada si? z 12 kompozytowych drutów elektrod g?ównych umieszczonych z ty?u i 150-250 drutów podelektrod Aluminium. Elektroda Ag z ty?u ma 8-segmentow? konstrukcj? o rozmiarze 1,9 ± 0,2 mm.

Rodzaj 3: 9BB Ogniwa PERC monokrystyczne dwustronne o wysokiej wydajno?ci o rozmiarze 210 mm

 • Przednia strona (-): Kompozytowa folia antyrefleksyjna z dwutlenku krzemu i niebieskiego azotku krzemu (PID free). Ogniwo ma 9 drutów g?ównych elektrod i 120-180 drutów podelektrod. Szeroko?? drutu g?ównej elektrody wynosi 0,06 ± 0,02 mm. Drut g?ównej elektrody sk?ada si? z trzech sekcji, z których obie s? zaprojektowane z du?ymi rozwidleniami, tj. pojedynczy drut g?ównej elektrody ma sze?? du?ych rozwidleń. Wymiary tego du?ego rozwidlenia wynosz? (1,5 ± 0,1 mm) x (7,2 ± 0,1) mm. Drut g?ównej elektrody jest po??czony z drutem podelektrody za pomoc? 12 po??czeń spawanych, a wymiary po??czeń spawanych wynosz? (1,5 ± 0,15) mm x (1,0 ± 0,15) mm.
 • Tylna strona (+): Kompozytowa warstwa pasywacyjna (tlenek glinu i azotek krzemu); elektroda z ty?u sk?ada si? z 9 kompozytowych drutów elektrod g?ównych umieszczonych z ty?u i 150-250 drutów podelektrod Aluminium. Elektroda Ag z ty?u ma 9-segmentow? konstrukcj? o rozmiarze 1,8 ± 0,2 mm.
Banner

Eksperci na wyci?gni?cie r?ki, obs?uga, na której mo?esz polega?.
【网站地图】【sitemap】