facebook

尊龙凯时

Zasoby ludzkie

尊龙凯时·(中国)人生就是搏!

Do??cz do AIKO
AIKO
Talent przede wszystkim

Talent przede wszystkim. Talent jest si?? nap?dow? AIKO w realizacji celów strategicznych, to talent decyduje o limicie rozwoju organizacji. Sta?e przyci?ganie, rozwijanie talentów i optymalizacja struktury talentów to strategiczna praca; jednocze?nie tworzenie wewn?trznych dru?yn talentów, zapewnienia, ?e AIKO b?dzie si? rozwija? bardzo d?ugo.

AIKO
AIKO
Rozwój talentów

AIKO jest zaanga?owana w tworzenie ?rodowiska sprzyjaj?cego rozwojowi talentów i budowaniu bazy w zasobach ludzkich dla przysz?ego rozwoju.

AIKO

Zarz?d musi propagowa? i zach?ca?, ?redni personel musi szanowa? i implementowa?, a personel na poziomie podstawowym musi pracowa? ci??ko i uczestniczy?. Systematycznie rozwijamy talenty poprzez nauk?, szkolenie i praktyk?, umo?liwiaj?c pracownikom zdobywanie sukcesów na swoim stanowisku; jednocze?nie na podstawie skali ?wysokiej jako?ci pracowników”, poprzez rozwijanie, selekcjonowanie, do?wiadczenie, nieustannie pojawiaj? si? talenty.

Koncepcja talentu
AIKO
Mo?liwo?ci

Stawiamy na szybki rozwój na du?? skal?, tworz?c wi?ksz? platform? dla rozwoju kariery i wi?cej mo?liwo?ci awansu, aby przyci?gn?? doskona?e talenty.

AIKO
Wynagrodzenie

Bior?c pod uwag? ró?ne aspekty, takie jak stanowisko, wydajno??, zdolno?ci oraz poziom rynkowy, i opieraj?c si? na strategicznym kierunku firmy, formu?ujemy konkurencyjn? polityk? wynagrodzeń, aby przyci?gn?? doskona?e talenty.

AIKO
Atmosfera

B?dziemy nieustannie doskonali? podstawowe udogodnienia i tworzy? kultur? zarówno sztywn?, jak i elastyczn?, aby przyci?gn?? wi?cej doskona?ych talentów.

【网站地图】【sitemap】